John P. Drummer

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelő – Dobos János – elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el.

A jelen adatkezelési tájékoztató kizárólag a „A Trianon Küldetés” weboldalán (trianon-kuldetes.hu) történő kapcsolatfelvétel illetve megrendelés során, önkéntesen megadott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

Szerződött partnereink adatkezelésével kapcsolatosan külön tájékoztató készül, mely a szerződéskötés során kerül elfogadásra és aláírásra.

Ön a trianon-kuldetes.hu weboldalon való adatai megadásához kapcsolódó önkéntes hozzájárulással elismeri, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte és hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő az Ön által megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa; egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy elérhetőségi adataikat az adatkezelő az adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatokról, azok változásairól, az Önt érintő egyéb változásokról, a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos újdonságairól Önt tájékoztassa.

1. Értelmező rendelkezések, alapfogalmak

Érintett Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Személyes Adat Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Tiltakozás Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
Adatkezelő Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra Hozatal Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
Adatmegjelölés Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatzárolás Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
Adatfeldolgozó Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
Adatállomány Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Harmadik Személy Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
EGT-Állam Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
Harmadik Ország Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
Adatvédelmi Incidens

Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

1. A kezelt adatok köre

Az adtakezelő által kezelt személyes adatok azon adatok, amelyek a trianon-kuldetes.hu weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során a vállalkozó birtokába kerülnek.

Ezen személyes adatok a következők:

 • regisztráció során megadott név;
 • regisztráció során megadott e-mail cím;
 • számlázási név és cím;
 • szállítási név és cím;
 • IP cím;

2. Az adatkezeléssel érintettek köre

Kizárólag azon személyek személyes adatait kezeljük, akik az adatkezelési tájékoztató megismeréséről nyilatkoznak, ezzel hozzájárulnak az adatkezeléshez. Az adatkezelő a kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra – az Ön kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

A személyes adatok megadásával és az adatkezelési nyilatkozat megismerését igazoló nyilatkozattal az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül.

Ön a trianon-kuldetes.hu weboldalon megadott személyes adatok megadásával szavatolja, hogy azok vonatkozásában az adatkezelésre, így különösen az adattovábbításra is kiterjedően jogosult.

Az adtakezelő kizárja a felelősségét a fenti szavatosságvállalás megsértésével összefüggésben érvényesített minden igény vonatkozásában, egyúttal Ön köteles a fenti szavatosságvállalás valótlanságával vagy téves voltával összefüggésben felmerült valamennyi kárunkat megtéríteni.

3. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a trianon-kuldetes.hu weboldalon keresztül az Adatkezelő birtokába került személyes adatok vonatkozásában:

 • Az adtakezelőtől igénybe vett szolgáltatások teljesítése;
 • a szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról, azok változásáról történő tájékoztatás;
 • az egymás közötti kapcsolat fenntartása;
 • hírlevelekkel történő tájékoztatás főként az adójogi szabályok változásával, az adtakezelő működésével, elérhetőségével összefüggésben.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az Önök tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak.

A hírlevélre feliratkozó személy által megadott adatokat a hírlevél küldéséhez való hozzájárulás visszavonásáig tároljuk. A hírlevélre feliratkozott személy a hírlevélről bármikor leiratkozhat. A leiratkozás után a kezelt adatokat haladéktalanul töröljük a nyilvántartásból.

5. Az adatok feldolgozása

Az adtakezelő az adatkezelési tevékenységéhez az alábbi adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

 1. Facebook INC. 1 Hacker Way Menlo Park, California 94025
 2. Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
 3. Google LLC (“Google”) 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.
 4. Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.
 5. MediaCenter Hungary Kft. 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6

6. Az adatok megismerésére jogosultak

Ön a trianon-kuldetes.hu weboldalon az adatkezelési tájékoztató megismerésének igazolásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelő, az adatfeldolgozásban részt vevő vagy egyéb alkalmazottai, továbbá azon partnerei, amelyeknek a részére történő adattovábbításhoz Önök hozzájárultak, megismerjék és kezeljék.

Jogszabályi előírás alapján a bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni az általunk kezelt személyes adatokat.

7. Adatok átadása és továbbítása

Tisztában vagyunk azzal, hogy az Ön adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

A trianon-kuldetes.hu weboldalon velünk közölt személyes adatokat továbbíthatjuk olyan harmadik személy adatfeldolgozók felé, amelyek megfelelő szintű technikai és szervezeti garanciákat nyújtanak. Az adtakezelő az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően külső szolgáltatókat vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás vagy egyéb informatikai feladatok elvégzésére.

Egyéb harmadik személyekkel csak akkor osztunk meg információt, ha

 • ahhoz az érintett hozzájárulásával rendelkezünk;
 • azt számunkra jogszabály írja elő; vagy
 • az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.

Az adatkezelési tájékoztató megismerésének igazolásával Ön kifejezett hozzájárulását adja az adatai ilyen jellegű továbbításához, illetve szavatolja, hogy a személyes adatokat ilyen céllal cégünk részére átadni jogosultak.

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, az adtakezelő haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törlése iránt és értesítést küld Önnek a törlés tényéről.

8. Adatbiztonság

Az adatkezelés során az adtakezelő a tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.

Az adtakezelő zárt IT-rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatkezelőink és partnereink a hozzánk hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

Az adtakezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, emellett olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás, valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsuk cégünk által kezelt személyes adatai védelmét. A személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink, illetve az arra feljogosított adatkezelők férhetnek hozzá.

9. Hírlevél

Ön email címe megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a megadott e-mail címre a szolgáltatásainkkal kapcsolatos tájékoztatásokat, értesítéseket küldjön hírlevél formájában. A feliratkozás önkéntes és bármikor visszavonható a hírlevélben feltüntetett link, vagy válasz e-mail segítségével.

Az adtakezelő a céges elérhetőségüket megadó személyek, mint kapcsolattartók adataiból (cégnév, név, beosztás, céges e-mail cím) adatbázist hoz létre, amely adatbázisban szereplő szervezetek részére (a kapcsolattartók céges email címére) az általuk megjelölt, továbbá az őket az adtakezelő álláspontja szerint esetlegesen érdeklő témakörökben rendszeresen hírleveleket küld. A feliratkozás során megadott kapcsolattartói adatokat cégünk saját ügyfélkapcsolat-menedzsment rendszerében – az Európai Unión belül, Magyarországon található szervereken – tárolja, azokat bizalmasan kezeli, illetéktelen személyeknek nem adja át, elérhetővé nem teszi.

A hírlevél küldő szolgáltatás révén az adtakezelő termékértékesítési és szolgáltatásnyújtási tevékenységéhez kapcsolódó aktuális szabályokra, azok változásaira hívja fel a kapcsolattartók által képviselt szervezetek figyelmét, valamint az egyes szabályok gyakorlati alkalmazásában nyújt iránymutatást, ezzel kapcsolatos szakmai, illetve marketing célú személyes megjelenést igénylő (offline) és elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével megtartott (online) rendezvényein részvételi lehetőséget ajánl, továbbá a témakörökkel kapcsolatban munkavállalóinak a közvetlen elérhetőségeit is megismerhetővé teszi.

Céges e-mail cím megadásakor a hírlevelek és az előadások nem a kapcsolattartók, mint magánszemélyek részére, hanem a hozzájuk köthető szervezetek, így az Ön részére szólnak, továbbá a fenti adatkezelés kapcsán megadott, tárolt és kezelt adatokat nem, mint a kapcsolattartó magánszemély személyes adatait, hanem az Önnel történő kapcsolattartásra szolgáló adatokat tároljuk és kezeljük, így az esetben személyes adatkezelésre nem kerül sor.

Az adtakezelő fenntartja a jogot, hogy a hírlevél-küldésből bárkit, bármikor kizárjon.

Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.

A hírlevélküldő szolgáltatásban harmadik személy nem vesz részt.

10. Az adatok tárolása

    10.1.  Sütik (cookie)

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

    10.2.  Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

11. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

    11.1.  Tájékoztatáskérés

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek az Ön által átadott és az adtakezelő által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás iránti kérelmet – az érintettek adatai biztonsága érdekében – cégünk csak személyesen teljesíti. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, e-mailben illetve faxon a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség cégünk részére megküldeni. Cégünk a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért az adtakezelő költségtérítést számíthat fel.

    11.2.  Helyesbítés

Amennyiben az érintett jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – az adtakezelő felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, vagy az adtakezelő egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot a helyesbítjük. A helyesbítésről, illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról az adtakezelő értesíti az érintettet.

    11.3.  Törlés vagy zárolás

Az érintettek jogosultak személyes adatik törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatokat abban az esetben zároljuk, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlés vagy zárolás megtörténtéről értesítjük, vagy a törlésre, illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatjuk az érintett személyeket.

    11.4.  Tiltakozás

Az érintetek – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – jogosultak tiltakozni személyes adataik kezelése ellen,

 • ha a személyes adataik kezelése vagy továbbítása kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adtakezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; vagy
 • ha a személyes adataik felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, amennyiben ahhoz nem járultak hozzá; vagy
 • törvényben meghatározott egyéb esetekben.

Az adtakezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – az adtakezelő megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

    11.5.  Együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán

A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködésüket az érintettek jogosultak bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosultak megtagadni vagy megtiltani névadataiknak a kapcsolat-felvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek átadását.

12. Az adatváltozás bejelentése

Ön a saját rendelkezési körükbe tartozó, az adtakezelő által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosultak és egyben kötelesek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért Önöket terheli minden felelősség.

13. Jogorvoslathoz való jog

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.:5), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatnak.

14. Jogok korlátozása

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az adtakezelő az Önök adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

15. Egyebek

Az adtakezelő fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató bármikori, egyoldalú módosítására. A tájékoztatás változásáról Önöket írásban egyértelműen tájékoztatjuk a megadott elérhetőségeik valamelyikén.

    5.1.  Adatkezelő

Dobos János, Lakcíme: 2162 Őrbottyán, Madách Imre u. 39.

    5.2.  Elérhetőségek

Kérdés vagy észrevétel esetén forduljon bizalommal az adtakezelőhez az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Budapest, 2019. augusztus 29.